ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีสุทโธ
9 แห่ง
บ้านดุง
4 แห่ง
ดงเย็น
1 แห่ง
โพนสูง
1 แห่ง
อ้อมกอ
1 แห่ง
บ้านจันทร์
0 แห่ง
บ้านชัย
4 แห่ง
นาไหม
2 แห่ง
ถ่อนนาลับ
1 แห่ง
วังทอง
0 แห่ง
บ้านม่วง
2 แห่ง
บ้านตาด
4 แห่ง
นาคำ
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง