ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นางัว
2 แห่ง
น้ำโสม
3 แห่ง
นายูง*
0 แห่ง
นาแค*
0 แห่ง
หนองแวง
0 แห่ง
บ้านหยวก
1 แห่ง
โสมเยี่ยม
4 แห่ง
โนนทอง*
0 แห่ง
บ้านก้อง*
0 แห่ง
ศรีสำราญ
6 แห่ง
ทุบกุง
0 แห่ง
สามัคคี
3 แห่ง
นาแค*
0 แห่ง
นายูง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง