ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ347 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หมากแข้ง
154 แห่ง
นิคมสงเคราะห์
5 แห่ง
บ้านขาว
6 แห่ง
หนองบัว
23 แห่ง
บ้านตาด
7 แห่ง
โนนสูง
9 แห่ง
หมูม่น
17 แห่ง
เชียงยืน
5 แห่ง
หนองนาคำ
10 แห่ง
กุดสระ
12 แห่ง
นาดี
8 แห่ง
บ้านเลื่อม
13 แห่ง
เชียงพิณ
8 แห่ง
สามพร้าว
18 แห่ง
หนองไฮ
4 แห่ง
นาข่า
10 แห่ง
บ้านจั่น
19 แห่ง
หนองขอนกว้าง
5 แห่ง
โคกสะอาด
3 แห่ง
นากว้าง
2 แห่ง
หนองไผ่
8 แห่ง
ขอนยูง*
0 แห่ง
ปะโค*
0 แห่ง
เชียงเพ็ง*
0 แห่ง
กุดจับ*
1 แห่ง
หนองปุ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ347 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
52 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
30 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
141 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
51 แห่ง