ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีธาตุ
5 แห่ง
จำปี
11 แห่ง
บ้านโปร่ง
3 แห่ง
หัวนาคำ
17 แห่ง
หนองนกเขียน
1 แห่ง
นายูง
3 แห่ง
ตาดทอง
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
22 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง