ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านผือ
22 แห่ง
หายโศก
4 แห่ง
เขือน้ำ
4 แห่ง
คำบง
3 แห่ง
โนนทอง
2 แห่ง
ข้าวสาร
0 แห่ง
จำปาโมง
10 แห่ง
กลางใหญ่
3 แห่ง
เมืองพาน
3 แห่ง
คำด้วง
3 แห่ง
หนองหัวคู
2 แห่ง
บ้านค้อ
2 แห่ง
หนองแวง
7 แห่ง
บ้านเม็ก*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง