ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หมากหญ้า
0 แห่ง
หนองอ้อ
1 แห่ง
อูบมุง
2 แห่ง
กุดหมากไฟ
7 แห่ง
น้ำพ่น
4 แห่ง
หนองบัวบาน
1 แห่ง
โนนหวาย
7 แห่ง
หนองวัวซอ
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง