ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ47 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตูมใต้
2 แห่ง
พันดอน
10 แห่ง
เวียงคำ
3 แห่ง
แชแล
3 แห่ง
อุ่มจาน
0 แห่ง
เชียงแหว
2 แห่ง
ห้วยเกิ้ง
2 แห่ง
ห้วยสามพาด
0 แห่ง
เสอเพลอ
0 แห่ง
สีออ
1 แห่ง
ปะโค
4 แห่ง
นาม่วง
0 แห่ง
ผาสุก
2 แห่ง
ท่าลี่
1 แห่ง
กุมภวาปี
14 แห่ง
หนองหว้า
3 แห่ง
หนองแสง*
0 แห่ง
แสงสว่าง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ47 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง