ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โนนสะอาด
12 แห่ง
บุ่งแก้ว
4 แห่ง
โพธิ์ศรีสำราญ
7 แห่ง
ทมนางาม
4 แห่ง
หนองกุงศรี
2 แห่ง
โคกกลาง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง