ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เพ็ญ
9 แห่ง
บ้านธาตุ
5 แห่ง
นาพู่
2 แห่ง
เชียงหวาง
7 แห่ง
สุมเส้า
5 แห่ง
นาบัว
4 แห่ง
บ้านเหล่า
3 แห่ง
จอมศรี
2 แห่ง
เตาไห
1 แห่ง
โคกกลาง
1 แห่ง
สร้างแป้น
3 แห่ง
บ้านยวด*
0 แห่ง
สร้างคอม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง