ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองหาน
10 แห่ง
หนองเม็ก
5 แห่ง
คอนสาย
0 แห่ง
บ้านจีต
0 แห่ง
พังงู
2 แห่ง
สะแบง
1 แห่ง
สร้อยพร้าว
0 แห่ง
บ้านแดง*
0 แห่ง
บ้านเชียง
5 แห่ง
บ้านยา
5 แห่ง
โพนงาม
2 แห่ง
ผักตบ
1 แห่ง
ดอนกลอย*
0 แห่ง
หนองไผ่
2 แห่ง
นาทราย*
0 แห่ง
ค้อใหญ่
0 แห่ง
ดอนหายโศก
0 แห่ง
หนองสระปลา
1 แห่ง
โนนทองอินทร์
0 แห่ง
โพนสูง*
0 แห่ง
ไชยวาน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง