ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุดจับ
6 แห่ง
ปะโค
11 แห่ง
ขอนยูง
3 แห่ง
เชียงเพ็ง
4 แห่ง
สร้างก่อ
2 แห่ง
เมืองเพีย
6 แห่ง
ตาลเลียน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง