ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,224 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
52 แห่ง
31 แห่ง
50 แห่ง
53 แห่ง
86 แห่ง
118 แห่ง
21 แห่ง
134 แห่ง
64 แห่ง
49 แห่ง
66 แห่ง
69 แห่ง
138 แห่ง
127 แห่ง
37 แห่ง
22 แห่ง
45 แห่ง
167 แห่ง
9 แห่ง
28 แห่ง
20 แห่ง
7 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,224 แห่ง
อุตสาหกรรม
27 แห่ง
บริษัท
227 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
73 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
36 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,142 แห่ง
สถานบันเทิง
19 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
5 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
64 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
416 แห่ง