ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,835 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
58 แห่ง
97 แห่ง
107 แห่ง
69 แห่ง
104 แห่ง
143 แห่ง
33 แห่ง
158 แห่ง
94 แห่ง
56 แห่ง
78 แห่ง
97 แห่ง
182 แห่ง
154 แห่ง
46 แห่ง
27 แห่ง
58 แห่ง
189 แห่ง
13 แห่ง
41 แห่ง
31 แห่ง
23 แห่ง
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,835 แห่ง
อุตสาหกรรม
31 แห่ง
บริษัท
270 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
158 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
41 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,366 แห่ง
สถานบันเทิง
32 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
7 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
68 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
598 แห่ง