ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,757 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
58 แห่ง
43 แห่ง
106 แห่ง
69 แห่ง
104 แห่ง
142 แห่ง
33 แห่ง
157 แห่ง
94 แห่ง
56 แห่ง
78 แห่ง
96 แห่ง
173 แห่ง
154 แห่ง
45 แห่ง
27 แห่ง
58 แห่ง
187 แห่ง
13 แห่ง
41 แห่ง
31 แห่ง
22 แห่ง
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,757 แห่ง
อุตสาหกรรม
31 แห่ง
บริษัท
269 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
152 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
41 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,330 แห่ง
สถานบันเทิง
30 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
7 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
68 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
565 แห่ง