ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ367 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
35 แห่ง
106 แห่ง
10 แห่ง
17 แห่ง
30 แห่ง
26 แห่ง
5 แห่ง
11 แห่ง
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ367 แห่ง
อุตสาหกรรม
19 แห่ง
บริษัท
56 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
176 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
57 แห่ง