ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ475 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
46 แห่ง
128 แห่ง
14 แห่ง
29 แห่ง
41 แห่ง
34 แห่ง
9 แห่ง
16 แห่ง
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ475 แห่ง
อุตสาหกรรม
19 แห่ง
บริษัท
57 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
228 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
86 แห่ง