ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ261 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
31 แห่ง
6 แห่ง
38 แห่ง
20 แห่ง
27 แห่ง
21 แห่ง
7 แห่ง
6 แห่ง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ261 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
165 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง