ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ595 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
20 แห่ง
25 แห่ง
97 แห่ง
42 แห่ง
18 แห่ง
39 แห่ง
15 แห่ง
27 แห่ง
20 แห่ง
28 แห่ง
10 แห่ง
6 แห่ง
14 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
3 แห่ง
8 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ595 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
32 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
29 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
411 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
57 แห่ง