ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ129 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
25 แห่ง
อิสาณ
32 แห่ง
เสม็ด
5 แห่ง
บ้านบัว
8 แห่ง
สะแกโพรง
3 แห่ง
สวายจีก
9 แห่ง
ห้วยราช*
0 แห่ง
บ้านยาง
2 แห่ง
บ้านด่าน
0 แห่ง
สามแวง*
0 แห่ง
ปราสาท
0 แห่ง
พระครู
2 แห่ง
ถลุงเหล็ก
8 แห่ง
หนองตาด
3 แห่ง
โนนขวาง
0 แห่ง
ตาเสา*
0 แห่ง
ลุมปุ๊ก
1 แห่ง
สองห้อง
2 แห่ง
บัวทอง
0 แห่ง
ชุมเห็ด
7 แห่ง
สนวน*
0 แห่ง
หลักเขต
3 แห่ง
วังเหนือ
0 แห่ง
บ้านตะโก*
0 แห่ง
สะแกซำ
1 แห่ง
กลันทา
7 แห่ง
กระสัง
11 แห่ง
เมืองฝาง
0 แห่ง
ห้วยราช
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ129 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
59 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
20 แห่ง