ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กระสัง
6 แห่ง
ลำดวน
1 แห่ง
สองชั้น
2 แห่ง
สูงเนิน
5 แห่ง
หนองเต็ง
2 แห่ง
เมืองไผ่
3 แห่ง
ชุมแสง
3 แห่ง
บ้านปรือ
1 แห่ง
ห้วยสำราญ
1 แห่ง
กันทรารมย์
2 แห่ง
ศรีภูมิ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง