ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านกรวด
2 แห่ง
โนนเจริญ
4 แห่ง
หนองไม้งาม
0 แห่ง
ปราสาท
5 แห่ง
สายตะกู
1 แห่ง
หินลาด
0 แห่ง
บึงเจริญ
2 แห่ง
จันทบเพชร
1 แห่ง
เขาดินเหนือ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง