ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ100 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นางรอง
54 แห่ง
ตาเป๊ก
0 แห่ง
สะเดา
5 แห่ง
ชำนิ*
0 แห่ง
ชุมแสง
1 แห่ง
หนองโบสถ์
4 แห่ง
หนองปล่อง*
0 แห่ง
หนองกง
5 แห่ง
ทุ่งจังหัน*
0 แห่ง
เมืองยาง*
0 แห่ง
เจริญสุข
0 แห่ง
โนนสุวรรณ*
0 แห่ง
ถนนหัก
6 แห่ง
หนองไทร
2 แห่ง
ก้านเหลือง
2 แห่ง
บ้านสิงห์
8 แห่ง
ลำไทรโยง
2 แห่ง
ทรัพย์พระยา
0 แห่ง
อีสานเขต
0 แห่ง
ดงอีจาน*
0 แห่ง
โกรกแก้ว*
0 แห่ง
ช่อผกา*
0 แห่ง
ละลวด*
0 แห่ง
หนองยายพิมพ์
6 แห่ง
หัวถนน
2 แห่ง
ทุ่งแสงทอง
1 แห่ง
หนองโสน
2 แห่ง
หนองปล่อง*
0 แห่ง
ชำนิ*
0 แห่ง
ดอนอะราง*
0 แห่ง
เมืองไผ่*
0 แห่ง
เย้ยปราสาท*
0 แห่ง
หนองกี่*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ100 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
74 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง