ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คูเมือง
6 แห่ง
ปะเคียบ
3 แห่ง
บ้านแพ
2 แห่ง
พรสำราญ
3 แห่ง
หินเหล็กไฟ
2 แห่ง
ตูมใหญ่
2 แห่ง
หนองขมาร
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง