ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองกี่
9 แห่ง
เย้ยปราสาท
7 แห่ง
เมืองไผ่
4 แห่ง
ดอนอะราง
5 แห่ง
โคกสว่าง
0 แห่ง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
15 แห่ง
ทุ่งกระเต็น
5 แห่ง
ท่าโพธิ์ชัย
3 แห่ง
โคกสูง
0 แห่ง
บุกระสัง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง