ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองกี่
2 แห่ง
เย้ยปราสาท
1 แห่ง
เมืองไผ่
2 แห่ง
ดอนอะราง
1 แห่ง
โคกสว่าง
2 แห่ง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
1 แห่ง
ทุ่งกระเต็น
4 แห่ง
ท่าโพธิ์ชัย
1 แห่ง
โคกสูง
1 แห่ง
บุกระสัง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง