ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พุทไธสง
12 แห่ง
มะเฟือง
4 แห่ง
บ้านจาน
5 แห่ง
หนองแวง*
0 แห่ง
ทองหลาง*
0 แห่ง
บ้านเป้า
4 แห่ง
บ้านแวง
2 แห่ง
บ้านแดงใหญ่*
0 แห่ง
บ้านยาง
4 แห่ง
หายโศก
0 แห่ง
กู่สวนแตง*
0 แห่ง
หนองเยือง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง