ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ละหานทราย
1 แห่ง
ถาวร
0 แห่ง
ตาจง
1 แห่ง
สำโรงใหม่
1 แห่ง
โนนดินแดง
0 แห่ง
ยายแย้มวัฒนา
0 แห่ง
หนองแวง
1 แห่ง
ลำนารอง
0 แห่ง
ส้มป่อย
0 แห่ง
หนองตระครอง
0 แห่ง
โคกว่าน
1 แห่ง
ไทยเจริญ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง