ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประโคนชัย
14 แห่ง
แสลงโทน
3 แห่ง
บ้านไทร
1 แห่ง
จันดุม*
0 แห่ง
ละเวี้ย
2 แห่ง
จรเข้มาก
4 แห่ง
ปังกู
0 แห่ง
โคกย่าง
1 แห่ง
โคกขมิ้น*
0 แห่ง
โคกม้า
1 แห่ง
ป่าชัน*
0 แห่ง
สะเดา*
0 แห่ง
ไพศาล
8 แห่ง
ตะโกตาพิ
1 แห่ง
เขาคอก
2 แห่ง
หนองบอน
2 แห่ง
สำโรง*
0 แห่ง
โคกมะขาม
3 แห่ง
โคกตูม
2 แห่ง
ประทัดบุ
0 แห่ง
สี่เหลี่ยม
0 แห่ง
สี่เหลี่ยม
0 แห่ง
ป่าชัน*
0 แห่ง
โคกขมิ้น*
0 แห่ง
จันดุม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง