ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สตึก
3 แห่ง
นิคม
13 แห่ง
ทุ่งวัง
1 แห่ง
เมืองแก
2 แห่ง
หนองใหญ่
0 แห่ง
ร่อนทอง
2 แห่ง
แคนดง
0 แห่ง
ดงพลอง
0 แห่ง
ดอนมนต์
0 แห่ง
ชุมแสง
2 แห่ง
ท่าม่วง
1 แห่ง
สะแก
3 แห่ง
สระบัว
0 แห่ง
สนามชัย
1 แห่ง
กระสัง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง