ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สระแก้ว
1 แห่ง
ห้วยหิน
1 แห่ง
ไทยสามัคคี
3 แห่ง
หนองชัยศรี
0 แห่ง
เสาเดียว
0 แห่ง
เมืองฝ้าย
0 แห่ง
สระทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง