ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ3 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชำนิ
1 แห่ง
หนองปล่อง
0 แห่ง
เมืองยาง
2 แห่ง
ช่อผกา
0 แห่ง
ละลวด
0 แห่ง
โคกสนวน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ3 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง