ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลำปลายมาศ
3 แห่ง
หนองคู
1 แห่ง
แสลงพัน
2 แห่ง
ทะเมนชัย
1 แห่ง
ตลาดโพธิ์
4 แห่ง
หนองกะทิง
0 แห่ง
โคกกลาง
3 แห่ง
โคกสะอาด
0 แห่ง
เมืองแฝก
4 แห่ง
บ้านยาง
0 แห่ง
ผไทรินทร์
1 แห่ง
โคกล่าม
0 แห่ง
หินโคน
1 แห่ง
หนองบัวโคก
0 แห่ง
บุโพธิ์
1 แห่ง
หนองโดน
0 แห่ง
ไทยสามัคคี*
0 แห่ง
ห้วยหิน*
0 แห่ง
สระแก้ว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง