ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ412 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
19 แห่ง
26 แห่ง
90 แห่ง
77 แห่ง
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ412 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
229 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
13 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
85 แห่ง