ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ661 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
43 แห่ง
12 แห่ง
148 แห่ง
30 แห่ง
117 แห่ง
47 แห่ง
8 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ661 แห่ง
อุตสาหกรรม
59 แห่ง
บริษัท
153 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
51 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
209 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
40 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
91 แห่ง