ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ581 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
36 แห่ง
10 แห่ง
134 แห่ง
27 แห่ง
99 แห่ง
38 แห่ง
7 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ581 แห่ง
อุตสาหกรรม
57 แห่ง
บริษัท
150 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
21 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
183 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
40 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
78 แห่ง