ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ654 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
104 แห่ง
147 แห่ง
ทุ่งคา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ654 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
188 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
115 แห่ง
สถานบันเทิง
14 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
42 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
181 แห่ง