ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ546 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
74 แห่ง
109 แห่ง
ทุ่งคา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ546 แห่ง
อุตสาหกรรม
14 แห่ง
บริษัท
171 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
96 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
41 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
144 แห่ง