ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ858 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
170 แห่ง
166 แห่ง
30 แห่ง
9 แห่ง
27 แห่ง
5 แห่ง
14 แห่ง
28 แห่ง
51 แห่ง
23 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ858 แห่ง
อุตสาหกรรม
93 แห่ง
บริษัท
206 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
290 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
72 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
85 แห่ง