ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ932 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
181 แห่ง
178 แห่ง
33 แห่ง
9 แห่ง
32 แห่ง
6 แห่ง
14 แห่ง
32 แห่ง
64 แห่ง
25 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ932 แห่ง
อุตสาหกรรม
96 แห่ง
บริษัท
210 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
38 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
312 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
73 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
99 แห่ง