ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,076 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
57 แห่ง
66 แห่ง
16 แห่ง
74 แห่ง
269 แห่ง
15 แห่ง
49 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,076 แห่ง
อุตสาหกรรม
155 แห่ง
บริษัท
282 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
21 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
14 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
318 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
94 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
113 แห่ง