ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ201 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
10 แห่ง
17 แห่ง
18 แห่ง
20 แห่ง
15 แห่ง
20 แห่ง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ201 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
80 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
41 แห่ง