ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ85 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
30 แห่ง
น้ำคำใหญ่
1 แห่ง
ตาดทอง
9 แห่ง
สำราญ
22 แห่ง
ค้อเหนือ
3 แห่ง
ดู่ทุ่ง
4 แห่ง
เดิด
4 แห่ง
ขั้นไดใหญ่
1 แห่ง
ทุ่งแต้
0 แห่ง
สิงห์
0 แห่ง
นาสะไมย์
2 แห่ง
เขื่องคำ
4 แห่ง
หนองหิน
2 แห่ง
หนองคู
0 แห่ง
ขุมเงิน
2 แห่ง
ทุ่งนางโอก
0 แห่ง
หนองเรือ
1 แห่ง
หนองเป็ด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ85 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง