ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ฟ้าหยาด
8 แห่ง
หัวเมือง
2 แห่ง
คูเมือง
3 แห่ง
ผือฮี
0 แห่ง
บากเรือ
1 แห่ง
ม่วง
2 แห่ง
โนนทราย
0 แห่ง
บึงแก
1 แห่ง
พระเสาร์
0 แห่ง
สงยาง
3 แห่ง
ค้อวัง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง