ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลุมพุก
12 แห่ง
ย่อ
1 แห่ง
สงเปือย
0 แห่ง
โพนทัน
1 แห่ง
ทุ่งมน
0 แห่ง
นาคำ
0 แห่ง
ดงแคนใหญ่
4 แห่ง
กู่จาน
0 แห่ง
นาแก
0 แห่ง
กุดกุง
0 แห่ง
เหล่าไฮ
0 แห่ง
แคนน้อย
0 แห่ง
ดงเจริญ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง