ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
น้ำคำ*
0 แห่ง
บุ่งค้า
2 แห่ง
สวาท
5 แห่ง
ส้มผ่อ*
0 แห่ง
ห้องแซง
1 แห่ง
สามัคคี
2 แห่ง
กุดเชียงหมี
1 แห่ง
คำเตย*
0 แห่ง
คำไผ่*
0 แห่ง
สามแยก
12 แห่ง
กุดแห่
0 แห่ง
โคกสำราญ
3 แห่ง
สร้างมิ่ง
0 แห่ง
ศรีแก้ว
0 แห่ง
ไทยเจริญ*
0 แห่ง
คำไผ่
0 แห่ง
คำเตย
0 แห่ง
ส้มผ่อ
0 แห่ง
น้ำคำ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง