ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุดชุม
11 แห่ง
โนนเปือย
1 แห่ง
กำแมด
1 แห่ง
นาโส่
0 แห่ง
ห้วยแก้ง
1 แห่ง
หนองหมี
0 แห่ง
โพนงาม
1 แห่ง
คำน้ำสร้าง
0 แห่ง
หนองแหน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง