ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,357 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
279 แห่ง
442 แห่ง
39 แห่ง
260 แห่ง
52 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,357 แห่ง
อุตสาหกรรม
94 แห่ง
บริษัท
337 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
347 แห่ง
สถานบันเทิง
14 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
162 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
193 แห่ง