ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,239 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
249 แห่ง
419 แห่ง
35 แห่ง
233 แห่ง
47 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,239 แห่ง
อุตสาหกรรม
90 แห่ง
บริษัท
325 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
300 แห่ง
สถานบันเทิง
12 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
160 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
174 แห่ง