ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,348 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
276 แห่ง
439 แห่ง
39 แห่ง
258 แห่ง
52 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,348 แห่ง
อุตสาหกรรม
94 แห่ง
บริษัท
334 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
345 แห่ง
สถานบันเทิง
14 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
162 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
190 แห่ง