ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,153 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
37 แห่ง
29 แห่ง
36 แห่ง
34 แห่ง
61 แห่ง
44 แห่ง
19 แห่ง
69 แห่ง
44 แห่ง
37 แห่ง
68 แห่ง
70 แห่ง
46 แห่ง
28 แห่ง
93 แห่ง
25 แห่ง
76 แห่ง
178 แห่ง
15 แห่ง
17 แห่ง
16 แห่ง
10 แห่ง
16 แห่ง
สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม
0 แห่ง
โนนลาว*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,153 แห่ง
อุตสาหกรรม
78 แห่ง
บริษัท
266 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
116 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
995 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
145 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
382 แห่ง