ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ147 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
13 แห่ง
32 แห่ง
12 แห่ง
11 แห่ง
7 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ147 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
27 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
64 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
23 แห่ง