ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ120 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
10 แห่ง
13 แห่ง
27 แห่ง
9 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ120 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
24 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
60 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง