ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ330 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
88 แห่ง
9 แห่ง
42 แห่ง
12 แห่ง
23 แห่ง
9 แห่ง
26 แห่ง
11 แห่ง
49 แห่ง
18 แห่ง
20 แห่ง
6 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ330 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
57 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
137 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
71 แห่ง