ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังสะพุง
8 แห่ง
ทรายขาว
0 แห่ง
หนองหญ้าปล้อง
7 แห่ง
หนองงิ้ว
3 แห่ง
ปากปวน
4 แห่ง
ผาน้อย
3 แห่ง
เอราวัณ *
0 แห่ง
ผาอินทร์แปลง
0 แห่ง
ผาสามยอด
0 แห่ง
ผาบิ้ง
1 แห่ง
เขาหลวง
6 แห่ง
โคกขมิ้น
8 แห่ง
ศรีสงคราม
13 แห่ง
ทรัพย์ไพวัลย์
0 แห่ง
หนองคัน *
0 แห่ง
ภูหอ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง