ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ104 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุดป่อง
30 แห่ง
เมือง
16 แห่ง
นาอ้อ
8 แห่ง
กกดู่
1 แห่ง
น้ำหมาน
2 แห่ง
เสี้ยว
1 แห่ง
นาอาน
18 แห่ง
นาโป่ง
10 แห่ง
นาดินดำ
5 แห่ง
น้ำสวย
3 แห่ง
ชัยพฤกษ์
3 แห่ง
นาแขม
2 แห่ง
ศรีสองรัก
5 แห่ง
กกทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ104 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
26 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
39 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง