ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ48 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชียงคาน
20 แห่ง
ธาตุ
13 แห่ง
นาซ่าว
4 แห่ง
เขาแก้ว
4 แห่ง
ปากตม
6 แห่ง
บุฮม
1 แห่ง
จอมศรี
0 แห่ง
หาดทรายขาว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ48 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง