ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีฐาน
1 แห่ง
ปวนพุ
0 แห่ง
ท่าช้างคล้อง*
0 แห่ง
ผาขาว*
0 แห่ง
ผานกเค้า
5 แห่ง
โนนป่าซาง*
0 แห่ง
ภูกระดึง
15 แห่ง
หนองหิน
0 แห่ง
โนนปอแดง*
0 แห่ง
ห้วยส้ม
1 แห่ง
ตาดข่า
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง