ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ด่านซ้าย
6 แห่ง
ปากหมัน
0 แห่ง
นาดี
6 แห่ง
โคกงาม
3 แห่ง
โพนสูง
1 แห่ง
อิปุ่ม
4 แห่ง
กกสะทอน
0 แห่ง
โป่ง
1 แห่ง
วังยาว
2 แห่ง
นาหอ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง