ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ138 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
52 แห่ง
16 แห่ง
22 แห่ง
19 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
21 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ138 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
62 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง